Japan Karate-Do Organization

University of Iowa

  
 

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaido

Shito-Ryu Karate-Do

Ryu Kyu KobudoUniversity Fieldhouse
Tuesday 7:00 p.m. 8:30 p.m. Room S511
Thursday 7:00 p.m. 8:30 p.m. Room S511
Friday 5:30 p.m. - 6:30 p.m. Room S515
Saturday 10:00 a.m. 1:00 p.m. Room S507


info@jkoiowa.com